Vård av torvmarksskogar

Vård av torvmarksskogar är en helhet där blicken riktas långt in i framtiden. Torvmarksskogens vårdbehov övervägs ofta när det börjar bli dags för gallringsavverkning i torvmarksskogen. Utöver försäljning av virke ska man då dessutom reda ut andra nödvändiga skogsvårdsåtgärder så att förutsättningarna för trädens tillväxt är bra även i fortsättningen med beaktande av vattenskyddet och klimatpåverkan.

Begär en offert
Vård av torvmarksskogar

Vård av torvmarksskogar

Behovet av iståndsättning av diken övervägs alltid noggrant med beaktande av vattennivån i området och hur planerade avverkningar och gödsling påverkar den. Värdefulla naturobjekt, terrängens lutning och närliggande vattendrag beaktas i planeringen och ett proffs utarbetar alltid en vattenskyddsplan om vården av sumpskog som sedan godkänns av myndigheter.

I genomförandearbetet försöker man använda de bästa möjliga vattenskyddslösningarna som lämpar sig för objektet i fråga.

Statligt metka-stöd kan beviljas för skogsvård och vitaliseringsgödsling

Skogsbrukets incitamentssystem Metka, som trädde i kraft i början av 2024, ger markägarna goda förutsättningar att främja olika mål när det gäller skötseln av torvmarksskogar. Beroende på objektet och markägarens mål kan skötselåtgärderna vara att åtgärda näringsstörningen med vitaliseringsgödsel, renovera diken, anlägga väg på dikesren, förbättra den biologiska mångfalden samt främja vattenskyddet.

Beställ en tjänst

Skicka offertförfrågan

Begär en offert på de tjänster och åtgärder som passar dig bäst. Att begära offert kräver inte medlemskap.

Beställ via EgenSkog

Du kan enkelt beställa de tjänster du behöver från din egen skogsvårdsförening via EgenSkog. Du kan också fråga din egen skogsexpert för mer information om tjänsterna.

Ring eller skicka e-post

palvelutoimisto@mhy.fi040 720 3160
Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Beställ Skogsvårdsföreningarnas nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrev får du till din e-post infobrev om våra evenemang, aktuella skogsnyheter samt virkeshandelsläget och virkespriser.

2024 © Skogsvårdsföreningarna